Meninger Historier Om oss Engasjement Reports Slik deltar du
Bli en U-Reporter, din stemme betyr noe.
STORY
Kronikk: Barns rettigheter satt på prøve under pandemien?

Barns grunnleggende rettigheter gjelder under alle omstendigheter – også i krisesituasjoner. De siste ni månedene har barn og unges rettigheter blitt satt på prøve som følge koronasituasjonen og de inngripende smitteverntiltakene.

 

Norge er det landet i verden med best forutsetninger for å gi barn en trygg og lykkelig barndom med like muligheter til å utvikle sitt fulle potensial som menneske. Likevel svikter Norge barna når det gjelder retten til medvirkning.  Et bærende prinsipp i Barnerettighetene, er at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn, og at alle barn har rett til fritt å si sin mening i saker som angår dem. De voksne plikter å lytte og til å ta barnas meninger på alvor.

 

Det er godt dokumentert av regjeringens eget ekspertutvalg at barn i stor grad påvirkes både direkte og indirekte av smittevernstiltak som følge av koronaviruset. Hjemmeskole, usikkerhet, sosial distanse og uklar informasjon, er blitt den nye hverdagen for mange barn og unge.

 

UNICEF har erfaring med at man i krisetider ser en økning i overgrep og omsorgssvikt mot barn og unge, og at flere enn før får behov for særlig oppfølging hjemme og i skolesammenheng. Det norske samfunnet står fortsatt ovenfor en ekstremt utfordrende situasjon, som krever trygg politisk styring og gode prioriteringer både nasjonalt og lokalt – med barn og unge i sentrum.

 

Mange av de nasjonale og lokale smittevernstiltak som er innført i denne perioden, er svært inngripende i barn og unges liv. Selv om de er nødvendige, har det hele tiden vært, og er fortsatt, en risiko for at mange barn og unge blir mer sårbare. Dette gjelder barn som allerede før iverksettelsen av tiltakene ble definert som sårbare, og barn som i utgangspunktet har en trygg hjemme- og skolesituasjon.

 

Fagmiljøer har ropt varsku om at barn og unge blir mer sårbare under tiltakene. Likevel har deres stemmer lenge vært utelatt fra den offentlige debatten. Barn og unge har ikke vært inkludert i regjeringsoppnevnte utvalg som evaluerer smittevernstiltak og som fremmer anbefalinger til myndighetene. Det er et tydelig behov for å tette gapet mellom intensjonen om å utforme politikk som ivaretar barns rettigheter, og barns ønske om- og rett til å medvirke i disse beslutningsprosessene.

 

Derfor har UNICEF Norge, gjennom vår nye digitale medvirkningsplattform U-Report, innhentet svar fra 672 unge mellom 13 og 18, over hele landet, som alle har sagt sin mening om regjeringens håndtering av koronasituasjonen og smitteverntiltakene.

 


Rapporten viser at det er store variasjoner når det gjelder hvordan unge har hatt- og har det i koronasituasjonen. Noen har blomstret – både sosialt og faglig - men mange har også opplevd at det sosiale livet er vanskeligere å holde ved like, og mange forteller om hvordan smitteverntiltakene har ført til ensomhet, redsel og isolasjon. Et betydelig antall skriver også i sine tilbakemeldinger at de er sinte fordi myndighetene har prioritert tiltak som gjør det enklere å være voksen – som feks åpning av utesteder og mulighet for å drikke alkohol, samtidig som barn og unge knapt kan møte medelever og venner. Dette oppleves dypt urettferdig. Som en jente på 18 år skrev:

 

De åpner opp for eksempel drikkeforbud på barer, som vil øke smitten i befolkningen. Gjør at det tar lengre tid før fritidsaktiviteter åpner. Større sjans for at skoler osv må stenge ned igjen. Unges fysiske og psykiske helse er viktigere enn at voksne mennesker skal få drikke på byen.

 

523 av 672 av de som har rapportert til oss, har tatt seg tid til å skrive dels lange, detaljerte og svært personlige tilbakemeldinger. Det har gjort inntrykk på oss som har jobbet med denne rapporten.

 

Det er mange kloke tanker og erfaringer i denne rapporten, som har fått liten eller ingen oppmerksomhet. Særlig tenker vi på alle dem som skriver rystende og detaljert om hvordan det oppleves å bli hengt ut som en gruppe ansvarlig for smittespredning, samtidig som det ikke legges til rette for at de skal følge seg trygge og kunne ivareta smitteverntiltakene når de er på skolen.

 

Historiene om skolebusser fylt til trengsel, mangel på mulighet til å oppholde seg i fellesarealer på skolen, med det som resultat at de klumpes sammen og vandrer hvileløst i trange korridorer, er forhold vi forventer at utbedres umiddelbart. Barn og unge har ifølge Opplæringsloven rett til et trygt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Å leve med denne type utrygghet og fare for smitte er uakseptabelt – selv om unge selv sjelden blir alvorlig syke.

 

Rapporten vår viser at unge har stor forståelse for at smitteverntiltak er nødvendig. Mange roser tiltakene og noen etterlyser enda strengere tiltak. Likevel viser rapporten at mange strever psykisk, og at de ikke opplever å ha noen å snakke med det om.

 

For mange ungdommer ble U-Report en mulighet til endelig å fortelle hvordan de har det, og tilbakemeldingene deres understreker hvor viktig det er å stille unge spørsmål om saker som angår dem. Kun på den måten kan vi lære av deres erfaringer, og samtidig gi dem en opplevelse av å bli tatt på alvor.

 

Men det holder ikke bare å spørre dem og gi dem anledning til å svare. For å kunne utforme politikk som ivaretar barns rettigheter, og barn og unges ønske om- og rett til å medvirke i beslutningsprosesser, må de ha reell mulighet til å påvirke det endelige resultatet.

 

UNICEF Norge oppfordrer derfor myndighetene, landets kommuner og skoler til å sørge for at barn og unge blir representert i alle utvalg og ekspertgrupper som jobber med utforming av dagens- og fremtidens smitteverntiltak. Først da kan vi, det landet i verden med best forutsetninger for å gi barn en trygg og lykkelig barndom, si at vi tar barn og unges koronarelaterte bekymringer på alvor.


Kristin Oudmayer

Direktør Barns rettigheter og bærekraft,

UNICEF Norge 

Se hvor mange barn og unge som ønsker at vi skal høre akkurat deres stemme som bidrar til en positiv endring.
UTFORSK ENGASJEMENT